LHPA Įstatai

LHPA Įstatai

1. Bendrosios nuostatos.
2. Veiklos tikslai.
3. Nariai. Jų teisės ir pareigos.
4. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka.
5. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos.
6. Valdymas.
7. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija.
8. Teisė dalyvauti visuotiniame narių susirinkime.
9. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarka.
10. Visuotinio narių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka.
11. Prezidentas.
12. Valdyba.
13. Valdybos narių pareigos.
14. Veiklos ataskaita.
15. Dokumentų ir kitos informacijos apie veiklą pateikimo nariams tvarka.
16. Viešos informacijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka.
17. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.
18. Įstatų keitimo tvarka.
19. Turto, lėšų ir pajamų naudojimo tvarka.
20. Veiklos kontrolė.
21. Pertvarkymas ir likvidavimas.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija (toliau įstatuose – Asociacija) yra psichologų ir kitų artimų profesijų asmenų savarankiška, savanoriška visuomeninė, nepelno organizacija, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.
1.2. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais ir šiais įstatais.
1.3. Asociacija laikomas įsteigta nuo jos įstatų įregistravimo momento ir yra juridinis asmuo, turintis savo balansą, antspaudą su pavadinimu, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.
1.4. Asociacija už savo prievoles atsako visu savo turtu. Padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, Asociacija privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
1.5. Asociacija savo santykius su kitomis organizacijomis ir fiziniais bei juridiniais asmenimis grindžia sutarčių ir susitarimų forma.
1.6. Asociacija gali steigti savo padalinius ir įmones, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
1.7. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.8. Teisinė forma – Asociacija.
1.9. Asociacijos adresas: Birželio 23-osios g. 2-41, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2 straipsnis.Veiklos tikslai

2.1. Asociacijos tikslai:
2.1.1. Vienyti psichologus ir kitų artimų profesijų asmenis, besidominčius humanistine psichologija ar savo veiklą grindžiančius humanistinės psichologijos teorija bei taikančius jos metodus praktikoje.
2.1.2. Skleisti ir populiarinti humanistinės psichologijos idėjas, skatinti mokslinių tyrimų bei praktinių metodų taikymą psichologijos, švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos ir kitose srityse.
2.1.3. Siekti aktyvaus bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis bei šalies ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, propaguojant humanistinės psichologijos vertybes.
2.1.4. Atstovauti Asociacijos narius įvairiose šalies ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose, remti ir ginti Asociacijos narių profesinius, kultūrinius bei socialinius interesus.
2.1.5. Rūpintis, kad būtų įgyvendinamos tarptautiniuose ir Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose įtvirtintos žmogaus teisės.
2.2. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus:
2.2.1. Skatina naujų narių priėmimą.
2.2.2. Buria Asociacijos narius bendrai veiklai šalyje, Europos Sąjungoje ir kitose užsienio valstybėse.
2.2.3. Koordinuoja Asociacijos narių darbą.
2.2.4. Veiklą orientuoja į Asociacijos narių mokymą ir saviraiškos galimybių plėtrą: organizuoja renginius, kursus, diskusijas, konferencijas, seminarus bei kitus mokymus, darbo grupes, įvairius profesinius konkursus, temines parodas.
2.2.5. Bendradarbiauja su analogiškomis asociacijomis Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir kitose užsienio valstybėse, valdžios institucijomis, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, kultūros ir kitomis įstaigomis, vykdydama bendrus projektus, keičiantis informacija bei patirtimi.
2.2.6. Dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose.
2.2.7. Bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis bei kitomis institucijomis propaguojant Asociacijos veiklą bei šviečiant visuomenę humanistinės psichologijos klausimais.
2.2.8. Užsiima leidybine veikla, leidžia informacinius, rekomendacinius, reklaminius bei kitus leidinius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais, įvairias mokymo ir mokymosi bei metodines priemones, remia ir skatina humanistinės psichologijos literatūros leidybą.
2.2.9. Vykdo altruistinę ir filantropinę veiklą, organizuoja įvairias labdaros akcijas, gauna paramą iš šalies ir užsienio organizacijų, fizinių asmenų.
2.2.10. Perka, gauna paramą ar kitaip teisėtai įgyja savo veiklai reikalingą turtą, jį valdo ir juo disponuoja.
2.2.11. Samdo asmenis įstatuose numatytai veiklai.
2.2.12. Atlieka kitas Asociacijos narių interesus atitinkančias ir Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams neprieštaraujančias funkcijas.
2.2.13. Asociacija turi teisę gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat iš fizinių bei juridinių asmenų.
2.3. Asociacija vykdo veiklą tokiose srityse:
2.3.1. Pagrindinės veiklos:
94.99. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.
2.3.2. Gali užsiimti ir kita komercine veikla nedraudžiama Lietuvos Respublikos įstatymų.

3 straipsnis. Nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.
3.2. Asociacijos narys turi teisę:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.2.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.2.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.2.4. sustabdyti narystę neribotam laikui ar išstoti iš Asociacijos;
3.2.5. rinkti ir būti renkamas į visus renkamus Asociacijos organus;
3.2.6. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos;
3.2.7. nustatyta tvarka naudotis Asociacijos žinioje esančia informacija;
3.2.8. dalyvauti Asociacijos rengiamose šventėse bei masiniuose renginiuose;
3.2.9. nutarimą dėl pašalinimo iš Asociacijos apskųsti visuotiniam narių susirinkimui;
3.2.10. kitas teisės aktuose nustatytas teises.
3.3. Asociacijos narys privalo:
3.3.1. vykdyti Asociacijos įstatų reikalavimus;
3.3.2. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje;
3.3.3. laiku mokėti nario mokestį;
3.3.4. saugoti ir taupyti Asociacijos turtą;
3.3.5. apie išstojimą iš Asociacijos informuoti Asociacijos valdybą nustatyta tvarka.
3.4. Asociacijos narys už įstatų nesilaikymą Valdybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos.

4 straipsnis. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

4.1. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka bus patvirtinta atskiru dokumentu.

5 straipsnis. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo
ir pašalinimo tvarka bei sąlygos

5.1. Naujus narius priima Asociacijos valdyba, gavusi raštišką asmens prašymą. Įregistravus prašymą ir naujo nario priėmimo į Asociaciją klausimas svarstomas artimiausiame Valdybos posėdyje. Posėdyje, kuriame svarstomas naujų narių priėmimas, gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti Asociacijos nariais. Asmuo Asociacijos nariu tampa ir visas įstatuose numatytas teises įgyja nuo Visuotinio narių susirinkimo nustatytų stojamojo ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo datos.
5.2. Narystė Asociacijoje pasibaigia:
5.2.1. Asociacijos nariui pareiškus norą išstoti iš Asociacijos. Asmuo, norintis išstoti iš Asociacijos, pateikia rašytinį pareiškimą Valdybai. Išstojimo data laikoma prašymo pateikimo data. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos bei turtas negrąžinami.
5.2.2. Valdybos sprendimu, kai narys nesilaiko Asociacijos įstatų, jo veikla kenkia organizacijai arba jis nustatyta tvarka nesumoka nario mokesčio be pateisinamos priežasties.
5.2.3. mirus nariui – fiziniam asmeniui.
5.3. Asociacijos narį šalina Asociacijos valdyba.

6 straipsnis.Valdymas

6.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir Asociacijos steigimo dokumentus.
6.2. Įstatymų ar Įstatų nustatytais atvejais Asociacija gali įgyti civilines teises ir pareigas per savo narius.
6.3. Asociacijos struktūra:
6.3.1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
6.3.2. Vienasmeninis valdymo organas – Asociacijos prezidentas (toliau – Prezidentas);
6.3.3. Kolegialus valdymo organas – Asociacijos valdyba (toliau – Valdyba).
6.4. Už Asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginta.

7 straipsnis. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija

7.1. Aukščiausias Asociacijos organas yra Susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
7.2. Visuotinį Asociacijos narių susirinkimą šaukia Asociacijos prezidentas arba jis šaukiamas reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.
7.3. Asociacijos visuotinis susirinkimas:
7.3.1. keičia Asociacijos įstatus;
7.3.2. renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą;
7.3.3. renka ir atšaukia Valdybą;
7.3.4. skiria ir atšaukia Asociacijos revizorių;
7.3.5. išklauso ir svarsto Prezidento, Valdybos ir revizoriaus ataskaitas;
7.3.6. keičia ar papildo Asociacijos simboliką;
7.3.7. nagrinėja skundus dėl pašalinimo iš Asociacijos;
7.3.8. formuoja Asociacijos tikslus ir uždavinius, numato tolesnes Asociacijos veiklos kryptis ir svarsto kitus Asociacijos veiklos klausimus;
7.3.9. nustato Asociacijos narių stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
7.3.10. tvirtina Asociacijos metinę veiklos ir finansinę atskaitas;
7.3.11. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
7.3.12. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.3.13. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme Asociacijos visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
7.4. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti Susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

8 straipsnis.Teisė dalyvauti visuotiniame narių susirinkime

8.1. Visuotiniame narių susirinkime gali dalyvauti ir asmeniškai balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariais, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys.
8.2. Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys Asociacijos nariai registruojami visuotinio narių susirinkimo dalyvių registravimo sąraše, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
8.3. Visuotiniame narių susirinkime gali kalbėti Asociacijos prezidentas, Valdybos nariai, revizorius, Asociacijos nariai, Asociacijos darbuotojai ir kiti asmenys.

9 straipsnis.Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo tvarka

9.1. Eilinis visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas vieną kartą į metus. Eilinio visuotinio susirinkimo datą nustato ir susirinkimą organizuoja Asociacijos prezidentas.
9.2. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas Asociacijos prezidento arba 1/3 Asociacijos narių reikalavimu. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
9.3. Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Asociacijos prezidentui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
9.4. Asociacijos prezidentas, nariai ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį narių susirinkimą, pateikia Asociacijai informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinį narių susirinkimo sušaukimą parengti.
9.5. Pranešime apie visuotinį narių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta Asociacijos pavadinimas, buveinės adresas ir kodas, susirinkimo data, laikas, ir vieta(adresas), susirinkimo darbotvarkė, Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriai bei Asociacijos organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Asociacijos narių visuotinį susirinkimą.
9.6. Pranešimas apie Visuotinį Asociacijos narių susirinkimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatytos Susirinkimo datos turi būti išsiųstas kiekvienam Asociacijos nariui laišku arba elektroniniu paštu Asociacijos nario pateiktais kontaktiniais adresais.

10.straipsnis Visuotinio narių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka

10.1. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu.
10.2. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos prezidentas nustato, kada turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame susirinkime dalyvauja Asociacijos narių.
10.3. Kiekvienas Asociacijos visuotinis narių susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių.
10.4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
10.5. Balsavimas Visuotiniame narių susirinkime yra atviras. Jei nors vienas Asociacijos narys pageidauja slapto balsavimo ir jei tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 Suvažiavimo dalyvių, nurodytu klausimu vykdomas slaptas balsavimas.
10.6. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai, išskyrus Įstatų numatytus atvejus, laikomi priimtais, kai už juos balsuoja „už“ daugiau dalyvaujančių narių negu „prieš“ (asmenų, balsavimu metu susilaikiusių, balsai neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
10.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų:
10.7.1. dėl Asociacijos įstatų keitimo;
10.7.2. dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

11.straipsnis. Prezidentas

11.1. Asociacijos darbui tarp susirinkimų vadovauja prezidentas.
11.2. Prezidentą renka ir 2 metams tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
11.3. Asociacijos prezidentas:
11.3.1. be atskiro įgaliojimo atstovauja Asociacijai teisme, valstybės valdžios institucijose, banko (kredito) įstaigose, taip pat santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
11.3.2. šaukia visuotinius susirinkimus;
11.3.3. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
11.3.4. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
11.3.5. Asociacijos vardu sudaro sandorius, kuriu vertė neviršija 4000 litų;
11.3.6. Asociacijos vardu sudaro sandorius, kuriu vertė viršija 4000 litų tik gavęs Valdybos pritarimą;
11.3.7. disponuoja Asociacijos lėšomis ir pasirašo dokumentus;
11.3.8. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
11.3.9. tvarko Asociacijos turtą;
11.3.10. vykdo Asociacijos visuotinių susirinkimų nutarimus;
11.3.11. sprendžia kitus su Asociacijos veikla susijusius klausimus, kurie neprieštarauja šiems įstatams ir norminiams teisės aktams.
11.4. Asociacijos viceprezidentu tampa Asociacijos narys, paskutiniuose rinkimuose į Valdybą surinkęs daugiausiai balsų. Viceprezidentas tampa Asociacijos prezidentu kitai kadencijai, kai jį patvirtinti Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
11.5. Asociacijos narys Asociacijos prezidentu gali būti tik vieną kadenciją iš eilės.

12. straipsnis. Valdyba

12.1 Asociacijos darbui tarp susirinkimų vadovauja Valdyba.
12.2. Valdybą 2 metams renka Asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Jei išrinktas Valdybos narys negali eiti savo pareigų, Valdybos nariu tampa sekantis daugiausiai balsų paskutiniuose Valdybos rinkimuose surinkęs Asociacijos narys.
12.2. Valdybą sudaro 6 nariai: Prezidentas, viceprezidentas ir 4 nariai.
12.3. Valdybai vadovauja pirmininkas, renkamas Valdybos narių.
12.4. Valdybos posėdžius šaukia pirmininkas arba daugiau negu trečdalis Valdybos narių.
12.5. Valdybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių.
12.6. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.
12.7. Asociacijos valdyba:
12.7.1. gina teisėtus savo narių interesus savo kompetencijos ribose;
12.7. 2. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Valdybos veiklos ataskaitą;
12.7. 3. koordinuoja visos Asociacijos veiklą vadovaudamasis įstatais, organizuoja Asociacijos narių visuotinius susirinkimus;
12.7. 4. priima narius į Asociaciją ir juos šalina;
12.7. 5. priima sprendimus dėl sandorių, kurių vertė yra didesnė, kaip 4000 litų, sudarymo;
12.7. 6. vykdo Asociacijos susirinkimų nutarimus ir kontroliuoja, kaip laikomasi įstatų;
12.7.7. priima sprendimus dėl stojimo į Lietuvos Respublikos ir tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams.

13 straipsnis. Valdybos narių pareigos

13.1. Valdybos narių pareigos:
13.1.1. Kitų Asociacijos narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai.
13.1.2. Būti lojaliais Asociacijai ir laikytis konfidencialumo.
13.1.3. Vengti situacijų, kai asmeniniai interesai prieštarauja Asociacijos interesams. Apie šias aplinkybes Asociacijos valdybos narys privalo pranešti Prezidentui arba kitiems Valdybos nariams raštu nurodydamas jų pobūdį ir, jei įmanoma, vertę.
13.2. Asociacijos valdybos narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, privalo visiškai atlyginti Asociacijai padarytą žalą.

14 straipsnis. Veiklos ataskaita

14.1. Asociacijos prezidentas kartu su Valdyba parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.
14.2. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti visiems pageidaujantiems.
14.3. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
14.3.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
14.3.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
14.3.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
14.3.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
14.4. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

15 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie
veiklą pateikimo nariams tvarka

15.1. Asociacijos nariui pareikalavus, Prezidentas ne vėliau, kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti ir kopijuoti metinės bei tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, veiklos ataskaitas, visuotinių narių susirinkimų protokolus, narių sąrašą bei kitus Asociacijos dokumentus ir suteikti visą Asociacijos turimą informaciją.
15.2. Dokumentai ir kita informacija apie Asociacijos veiklą, su kuriais supažindinami Asociacijos nariai, viešai skelbiama Asociacijos buveinėje, Asociacijos organizuojamų renginių metu. Esant būtinumui, dokumentai ir kita informacija gali būti viešai paskelbta Asociacijos buveinės vietos laikraštyje, įteikiama kiekvienam nariui pasirašytinai, taip pat išsiunčiama registruotu laišku ar elektroniniu paštu Asociacijos nario pateiktais kontaktiniais adresais.

16 straipsnis. Viešos informacijos pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

16.1. Vieši skelbimai, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
16.2. Kiti vieši skelbimai ir Asociacijos pranešimai gali būti skelbiami Asociacijos buveinės vietos laikraštyje.

17 straipsnis. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

17.1. Sprendimą dėl Asociacijos filialo ar atstovybės steigimo bei jų veiklos nutraukimo gali priimti tik visuotinis narių susirinkimas.
17.2. Asociacijos filialai ir/ar atstovybės steigiamos bei jų veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.
17.3. Filialų ir atstovybių, kurių veikla buvo nutraukta, turtas ir lėšos atitenka Asociacijai.

18 straipsnis. Įstatų keitimo tvarka

18.1. Sprendimą dėl Asociacijos įstatų keitimo ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma gali priimti tik visuotinis narių susirinkimas.
18.2. Įsteigtos Asociacijos pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos prezidentas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
18.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą (naują redakciją).
18.4. Įstatus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tikrumas netvirtinamas.

19 straipsnis. Turto, lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

19.1. Asociacijos lėšas sudaro:
19.1.1. narių mokesčiai;
19.1.2. fizinių asmenų , labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos;
19.1.3. lėšos gautos kaip parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
19.1.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;
19.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;
19.1.6. skolinto kapitalo lėšos;
19.1.7. kitos teisėtai gautos lėšos;
19.1.8. materialinės vertybės, įgytos už asociacijos lėšas.
19.2. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
19.3. Asociacijai draudžiama:
19.3.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
19.3.2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
19.3.3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Asociacijos nariams, Asociacijos darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
19.3.4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
19.3.5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
19.3.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
19.3.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
19.3.8. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
19.3.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
19.3.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
19.3.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
19.3.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
19.4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba to reikalauja pinigus davęs asmuo. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

20 straipsnis. Veiklos kontrolė

20.1. Asociacijos finansinės-ūkinės veiklos kontrolę atlieka revizorius.
20.2. Revizorių 2 metams skiria Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
20.3. Revizoriaus funkcijos:
20.3.1. ne rečiau kaip kartą per metus atlieka Asociacijos ūkinės-finansinės veiklos reviziją;
20.3.2. teikia ataskaitą Asociacijos visuotiniam susirinkimui;
20.3.3. visuotinio susirinkimo pavedimu atlieka bet kokius Asociacijos veiklos patikrinimus.

21 straipsnis. Pertvarkymas ir likvidavimas

21.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojamos ar likviduojamos) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
21.2. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.
21.3. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
21.4. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.
21.5. Asociacijos likvidatorius privalo:
21.5.1. viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ apie Asociacijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Asociaciją bei savo duomenis;
21.5.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
21.5.3. perduoti likusį Asociacijos turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;
21.5.4. sudaryti Asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
21.5.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
21.5.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti.
Kiti įstatuose neaptarti Asociacijos veiklos ir valdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Įstatus parengė:
Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo Jūratė Griciūtė
Du tūkstančiai devintųjų metų gruodžio mėnesio devyniolikta diena

Įstatai priimti:
LHPA Rinkiminėje-ataskaitinėje konferencijoje Vilniuje
Du tūkstančiai devintųjų metų gruodžio mėnesio devyniolikta dieną

Komentarai išjungti.